Zgłoszenia

Osoby zamierzające uczestniczyć w Konferencji proszone są o dokonanie rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2019 r. Uczestnicy zgłaszający chęć czynnego udziału powinni również, za pośrednictwem podanej strony, przesłać tekst wystąpienia do publikacji w materiałach konferencyjnych o objętości maksymalnie 4 stron, zgodnie z zamieszczonym wzorem, w terminie do 10 marca 2019 r.Jest możliwość używania kolorów. O przyjęciu pracy do prezentacji zdecyduje Komitet Naukowy Konferencji. Informację o przyjęciu pracy i formie prezentacji otrzymają Państwo do 1 marca 2019 r. Pełne teksty będą mogły być opublikowane, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, w czasopiśmie Polish Journal of Chemical Technology oraz Przemyśle Chemicznym. Czasopisma te znajdują się na Liście Filadelfijskiej z IF odpowiednio 0,55 i 0,399 (15 pkt. na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Manuskrypty należy przesłać do 30 sierpnia 2019 r. Artykuły do Polish Journal of Chemical Technology powinny być przesyłane przez stronę czasopisma . Natomiast artykuły do Przemysłu Chemicznego powinny być przesyłane na adres: Zofia.Lendzion-Bielun@zut.edu.pl 

Valid XHTML 1.0 Transitional - stat4u